QINGHUI ZHANG Chairman of China Fashion Association